Agnieszka Maślanka

Psycholog dzieci i młodzieży. Trener Umiejętności Społecznych TUS SST. Certyfikowany specjalista Skali Oceny Zachowania Noworodka Brazeltona (NBAS)

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim – specjalizacja Psychologia Dzieci i Młodzieży.

Absolwentka studiów licencjackich z zakresu Wczesnej Edukacji i Logopedii.

Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach naukowych.

W pracy zawodowej zajmuje się wieloaspektową problematyką dzieci od urodzenia do 3 roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą w zakresie:

  • zaburzeń rozwojowych 
  • zaburzeń funkcji poznawczych 
  • zakłóceń mowy 
  • nadpobudliwości psychoruchowej 
  • całościowych zaburzeń rozwojowych w tym Autyzmu i Zespołu Aspergera 
  • zaburzeń lękowych, nieśmiałości, mutyzmu 
  • zaburzeń emocjonalnych, niskich kompetencji społecznych 
  • specyficznych trudności w nauce

Poza tym udziela wsparcia rodzicom i opiekunom w formie konsultacji psychologicznych, a także zajęć wspierających, warsztatowych i edukacyjnych.